Polityka prywatnoÅ?ci

Sposób w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane.

UżywajÄ?c okreÅ?lenia â??myâ??, mamy na myÅ?li licencjobiorcÄ? Duracell - PSA Parts Ltd. ZarzÄ?dzamy tÄ? stronÄ? internetowÄ? i jesteÅ?my â??administratorem danychâ?? w zakresie wymienionych poniżej informacji, co oznacza, że jesteÅ?my odpowiedzialni za podjÄ?cie decyzji, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.

Zbierane przez nas informacje Zbieramy informacje o Tobie z różnych źródeÅ?, w tym m. in.:

 • BezpoÅ?rednio od Ciebie.
 • Od podmiotów trzecich, takich jak reklamodawcy i podmioty stowarzyszone, które przekierowujÄ? klientów na nasze strony internetowe, oraz usÅ?ug, takich jak wyszukiwanie kodów pocztowych lub przetwarzanie pÅ?atnoÅ?ci.
 • Od innych stron internetowych i firm, których jesteÅ?my wÅ?aÅ?cicielami.
Gromadzimy Twoje dane zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawnymi. Za każdym razem, gdy korzystasz ze strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego serwisu internetowego, niektóre informacje sÄ? automatycznie rejestrowane. To samo siÄ? dzieje, gdy korzystasz z naszych stron internetowych. Dane te, gdy nie sÄ? już potrzebne, zostajÄ? automatycznie usuwane. Na przykÅ?ad:
 • Dane dotyczÄ?ce logowania. Nasze serwery internetowe automatycznie zapisujÄ? informacje wysyÅ?ane przez przeglÄ?darkÄ? podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w tym adres IP, wyszukiwane przez Ciebie strony i klikniÄ?cia. Informacje te sÄ? wykorzystywane do wyÅ?wietlania i zabezpieczania naszych stron internetowych, ochrony przed oszustwami i poprawy jakoÅ?ci naszych usÅ?ug.
 • Dane plików cookie. Podobnie jak wiÄ?kszoÅ?Ä? stron internetowych, stosujemy pliki cookie do uruchamiania funkcji naszej witryny internetowej, takich jak weryfikacja logowania, Å?ledzenie elementów dodanych do zamówienia, stosowanie preferencji użytkownika, takich jak jÄ?zyk, oraz rozumienie interakcji użytkownika z naszÄ? stronÄ? internetowÄ?.
 • Informacje dotyczÄ?ce urzÄ?dzenia. Zbieramy również informacje o możliwoÅ?ciach urzÄ?dzenia, z którego korzystasz, takich jak rozmiar ekranu i typ przeglÄ?darki internetowej, aby pomóc nam prawidÅ?owo wyÅ?wietlaÄ? naszÄ? stronÄ? i badaÄ?, gdy coÅ? źle funkcjonuje.
W ramach skÅ?adania zamówienia gromadzimy informacje takie jak dane kontaktowe i dane dotyczÄ?ce dostawy, a także korzystamy z usÅ?ug zapewniajÄ?cych bezpieczne gromadzenie danych dotyczÄ?cych pÅ?atnoÅ?ci i przetwarzanie pÅ?atnoÅ?ci. Gromadzimy również Twoje dane kontaktowe, jeżeli oczekujesz zniżek, chcesz braÄ? udziaÅ? w konkursach lub chcesz byÄ? na bieżÄ?co z naszymi najnowszymi ofertami.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje Informacje zostanÄ? przez nas wykorzystane do realizacji zÅ?ożonych przez Ciebie zamówieÅ? (umów) lub usÅ?ug oraz do dokonywania pÅ?atnoÅ?ci. Również do innych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak:

 • Potwierdzenie Twojej tożsamoÅ?ci i adresu oraz zapobieganie oszustwom lub naruszeniom bezpieczeÅ?stwa.
 • Zrozumienie Twoich potrzeb zakupowych i wymagaÅ?.
 • Reklama i udoskonalanie naszych produktów i usÅ?ug.
 • Dostosowanie dziaÅ?ania naszej witryny internetowej.
 • Zaproszenie do oceny naszych produktów i usÅ?ug.
Dodatkowo bÄ?dziemy prosiÄ? o zgodÄ? na:
 • MożliwoÅ?Ä? kontaktu z TobÄ? w sprawie naszych innych produktów i usÅ?ug, które naszym zdaniem mogÄ? byÄ? atrakcyjne dla Ciebie. Nie przekażemy Twoich danych kontaktowych innym reklamodawcom.
 • Publikowanie recenzji naszych produktów/usÅ?ug, które użytkownik zamieszcza na naszej stronie internetowej.
BÄ?dziemy wykorzystywaÄ? informacje o Tobie tylko w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykÅ?ad w celu zawarcia z TobÄ? umowy, wypeÅ?nienia zobowiÄ?zaÅ? prawnych, ze wzglÄ?du na uzasadniony interes biznesowy lub w przypadku wyrażenia na to zgody przez Ciebie.

Z kim dzielimy siÄ? informacjami Możemy dzieliÄ? siÄ? pewnymi informacjami z innymi firmami, które pomagajÄ? nam w prowadzeniu dziaÅ?alnoÅ?ci, jak np:

 • Dzielenie siÄ? adresem z firmami kurierskimi lub tym, co zostaÅ?o zamówione z firmami, które kontaktujÄ? w naszym imieniu z naszymi klientami w celu zebrania recenzji naszych produktach.
 • WspóÅ?praca z firma obsÅ?ugujÄ?cymi pÅ?atnoÅ?ci, umożliwiajÄ?ca realizacja Twoich pÅ?atnoÅ?ci.
 • JeÅ?li znajdziesz nas za poÅ?rednictwem ogÅ?oszenia lub partnera, któremu pÅ?acimy za promowanie naszej dziaÅ?alnoÅ?ci, możemy podzieliÄ? siÄ? pewnymi informacjami o Twoim zamówieniu z tÄ? stronÄ?, aby naliczyÄ? prowizjÄ? dla nich. Niemniej nie udzielamy im informacji dotyczÄ?cych Twojego imienia i nazwiska oraz osobistych danych.

Jak dÅ?ugo przechowujemy informacje Twoje dane przechowujemy tak dÅ?ugo, jak utrzymujesz z nami relacje. NastÄ?pnie możemy je przechowywaÄ?, jeÅ?li sÄ? potrzebne do naszych uzasadnionych celów, takich jak rozpatrywanie pytaÅ? lub skarg, ochrona przed oszustwami, lub gdy wymagajÄ? tego przepisy.

Przekazywanie informacji za granicÄ? JesteÅ?my firmÄ? miÄ?dzynarodowÄ? i realizujemy nasze usÅ?ugi na rynku miÄ?dzynarodowym. Informacje te mogÄ? byÄ? przekazywane poza EuropÄ?, byÄ? może do krajów, które nie majÄ? takich samych przepisów w zakresie ochronie prywatnoÅ?ci. Jeżeli tak uczynimy, zapewnimy stosowny poziom ochrony.

Twoje prawa Masz różne prawa dotyczÄ?ce Twoich danych, takie jak proÅ?ba o sprawdzenie, co przechowujemy, proÅ?ba o poprawienie, aktualizacjÄ? lub ograniczenie przetwarzania danych, wycofanie zgody na treÅ?ci marketingowe, zÅ?ożenie reklamacji itp. W razie jakichkolwiek pytaÅ? zwiÄ?zanych z tymi kwestiami lub gdy chcesz skontaktowaÄ? siÄ? z naszym inspektorem ochrony danych osobowych prosimy o â?¢kontakt z naszym zespoÅ?em ds. prywatnoÅ?ci. Możesz też do nas napisaÄ? na adres: Data Protection Officer, PSA Parts Ltd, 2 Prince Georges Road, London, SW19 2PX, UK.

Recenzje klientów W ramach monitorowania i ulepszania naszych produktów i usÅ?ug możemy zaprosiÄ? klientów o wysÅ?anie recenzji, która może byÄ? przez nas opublikowana w Internecie i może byÄ? przez nas przekazana innym sÅ?użbom recenzenckim. UmieszczajÄ?c recenzjÄ? w Duracell Direct prosimy o wyrażenie Twojej zgody i potwierdzenie przyjÄ?cia do wiadomoÅ?ci, że informacje te zostanÄ? opublikowane (bÄ?dÄ? dostÄ?pne publicznie), przetworzone i wykorzystane przez nas, nasze spóÅ?ki zależne, partnerów i podmioty zewnÄ?trzne, takie jak wyszukiwarki internetowe i reklamodawcy. Przyjmujesz również do wiadomoÅ?ci, że Twoja recenzja może byÄ? cytowana i powielana przez strony znajdujÄ?ce siÄ? poza naszÄ? kontrolÄ?, jako że może ona pozostaÄ? publicznie dostÄ?pna przez czas nieokreÅ?lony. Prosimy nie ujawniaÄ? swojego imienia i nazwiska lub jakichkolwiek danych osobowych w ramach recenzji. Użytkownik ponosi wyÅ?Ä?cznÄ? odpowiedzialnoÅ?Ä? za wszelkie dane osobowe lub informacje, które ujawniÅ?.

ZobowiÄ?zania Nie masz prawnego obowiÄ?zku podawania nam swoich danych, ale jeÅ?li nie chcesz, nie bÄ?dziesz mieÄ? możliwoÅ?ci korzystania z naszej strony internetowej lub skÅ?adania zamówieÅ?.

Dalsze informacje JeÅ?li posiadasz login i hasÅ?o do naszej strony, możesz zmodyfikowaÄ? swoje subskrypcje, â?¢logujÄ?c siÄ? i odwiedzajÄ?c swoje konto. Możesz również â?¢skontaktowaÄ? siÄ? z naszym zespoÅ?em ds. prywatnoÅ?ci. Inne informacje, takie jak â?¢Polityka cookie i â?¢Warunki korzystania z ze strony znajdujÄ? siÄ? na naszej stronie â?¢Pomoc i informacje.